Verkeersperikelen

Uit Historie Nietap-Terheijl
Meerweg nr. 1, familie Venekamp, opnamedatum ± 1920.

Uit een brief in mei 1907 geschreven door een zekere J. van Dalen, gericht aan de Commissaris der Koningin in de provincie Drenthe, blijkt hoe erbarmelijk het destijds met de weg in Nietap was gesteld en welke hinder het verkeer onderging.

Hier volgt een gedeelte uit deze brief: "Met dezen neem ik de vrijheid 't onderstaande ter kennis van Uw Hoog Edelgestrenge te brengen. "Tot eenige toelichting hieromtrent dient, dat mijn huis niet 't front staat aan den grintweg Nietap-Roden, links aan den zandweg Nietap-Terheijl-Roderveld. Mijn buurman J.Jansma, die het bedrijf van voerman uitoefent, woont precies zoo, behalve dat hij rechts van zijn woning den zandweg heeft. Genoemde zandweg is tusschen de huizen niet breeder dan vier en een halve meter, en deze betrekkelijke smalle weg wordt door Jansma gebruikt tot het plaatsen van zijn wagens bij dag en nacht. Des maandags en dinsdags worden twee hiervan veranderd in groote varkenswagens, zeer dikwijls voegt hij hieraan toe een ploeg en egge. Daar deze weg den eenigsten verkeersweg van Nietap naar Terheijl-Roderveld is en daardoor veel wordt gebruikt door de landbouwers van Terheijl en door de eigenaars van de landerijen aan den zandweg gelegen, zal dunkt me Uw Hoog Edelgestrenge zich kunnen voorstellen wat last zoodanilge stremming geeft. Bijna iederen dag moet men vreezen, dat de glazen worden ingedrukt door hoog opgeladen hooistroo- en hout-wagens die hier passeren, en meer dan eens schuren boomtakken over de muur van mijne nieuwe woning.

Baggeveldslaan, de boerderij van Vlonk. Op de voorgrond Lubbe.

Ook het smeren der assen en het aanspannen der paarden heeft plaats op deze beperkte ruimte. Meer dan eens heb ik den Heer Burgemeester van Roden hiervan in kennis gesteld, maar 't schijnt dat zijn Edel Achtbare aan deze wegversperring niets kan doen. 'k Vind het zeer vreemd, dat iemand hier zooiets maar kan uithalen. Waar blijft dan de bescherming bij de zeer hooge lasten die men moet betalen? Toen ik hierop bemerkte, dat de zaak zoo stond, heb ik den Heer Burgemeester gevraagd of den weg niet op den legger kon worden geplaatst en wel omdat het den eenigsten verkeersweg was en met 't oog op den vuilen toestand der weg bij regenachtige tijden.

De Terheijlsterweg (rechts achter de boerderij Huize Terheijl), omstreeks 1920.

Sommige gedeelten zijn dan niet door een voetganger te passeren, omdat de modder er wel een half voet op ligt. Tevens is het de vuilnisbak van Nietap. Alle vuil wordt hier heen gebracht, zodat het soms te vies is om er langs te gaan. 'k Geloof, dat hier voor de Gezondheidscommissie werk aan den winkel is. Ook dit schijnt een onoverkomenlijk bezwaar te zijn hoewel de heer C. de Boer, landbouwer te Terheijl, die bij het op den legger brengen het grootste gedeelte der weg in onderhoud krijgt, het zeer gewenscht achtte dat hij onder toezicht kwam. Dat er een enkele is die geen belang stelt is mij bekend, maar ik geloof zeer zeken wanneer den Heer Bingemeester deze met zachten aandrang eens op den vuilen weg wees, dit zaakje zich dan ten goede oploste. Me dunkt ieder Gemeentebestuur dient toch te zorgen dat de hoofdwegen in de Gemeente in een behoorlijken staat van onderhoud zijn. Dit is hier het geval niet. 'k Kan Uw Hoog Edel Gestrenge verzekeren, dat het hier nog een middeleeuwschen toestand is, die ten spoedigste dient verbeterd te worden, door den weg onder toezicht te stellen. 'k Neem dus de vrijheid mijn toevlucht tot UW Hoog Edel Gestrenge te nemen en vraag U beleefd zou U Wel Edelgestrenge als het Hoofd der Provincie Uwen invloed hier niet kunnen doen gelden opdat de wegversperring ophield en de weg in een flinke zandweg werd herschapen, In die streelende hoop ben ik met ware hoogachting."

==Bronnen==
Bron(nen):