Het pompstation van de WAPROG

Uit Historie Nietap-Terheijl
Overzichtskaartje waterwingebied.

In 1953 werd aan de J.P.Santeeweg te Nietap een aanvang genomen met de bouw van een pompstation van de N.V. Waterleidingsmaatschappij voor de provincie Groningen. In 1957 werd de bouw voltooid. Dat het complex op Drents grondgebied was gesitueerd is ietwat vreemd. De reden daarvoor is echter dat het grondwater in het Westerkwartier zich niet of moeilijk tot goed drink- en huishoudwater laat bewerken. Bovendien leent de locatie tussen Leek en Roden zich er veel beter voor.

Opmerkelijk is dat het grondwater ongeveer de helft (20 mg/1) minder chloride bevat dan dat van de omliggende waterputten. De hardheid van het water is echter aan de hoge kant, namelijk 2,2 (1,6 is normaal).

Op het pompstation zijn onder andere te vinden: een filtergebouw, een viertal pompputten, een rein- waterkelder van 3690 kubieke meter en twee woonhuizen.

Het voor de bereiding van drinkwater benodigde grondwater, dat opgepompt wordt op een diepte van 100 tot 120 meter, moet eerst worden gezuiverd. Door versproeiing komt het water in aanraking met de lucht. De in de lucht aanwezige zuurstof zorgt ervoor dat in het water aanwezig ijzer en mangaan in vaste vlokken worden omgezet. Het water valt in een grindbed, dat de uitgevlokte ijzeren mangaandeeltjes opvangt. Het water ondergaat deze filterbehandeling twee keer. Incidenteel vindt een aanvullende behandeling plaats als deze zuiveringstrappen onvoldoende zijn. Het heldere drinkwater vindt vervolgens zijn weg naar de gebruikers.

Het waterwingebied is het gebied rond de waterwinputten. De grens is de zogenaamde 60 degenzone: water dat op die grens in de grond zakt, bereikt in minimaal 60 dagen de winputten. Omdat dit gebied erg kwetsbaar is, zijn hier in principe alle activiteiten verboden.

Naast het waterwingebied heeft de omgeving van Nietap en Terheijl nog 2 beschermgebieden. Beschermgebied 1 is het gebied rondom het water wingebied en heeft minder strenge bepalingen. Het regenwater heeft hier 10 jaar nodig om de winput ten te bereiken. Beschermgebied 2 strekt zich in een smalle strook uit van Nietap via Terheijl naar Nieuw-Roden. Hier wordt de 25 tot 100 jaar grens aangehouden. Ook hier geldt een aantal beperkende bepalingen. De paasbultbouwers van Terheijl kunnen daar maar al te goed over meepraten!

==Bronnen==
Bron(nen):