Herberg De Nijentap

Uit Historie Nietap-Terheijl

In 1642 wordt in het grondschattingsregister van het buurschap De Sulthe voor het eerst melding gemaakt van een "huys & hoffken" van "Hero Janssen herbergier ende Jonker Berum meiers". Hero Janssen moest pacht betalen aan Wilhelm van Berum die sinds 1638 eigenaar was van huize Thedema. Uit latere documenten is op te maken dat dit "huys en hoffken" de herberg De Nijentap was. Dat de herberg vanaf het begin zo werd genoemd blijkt uit een kerkelijk document van 1643. Daarin staat dat Jonker van Berum zijn kind niet in Roden heeft laten dopen en dat "van gelicke doet sijn meier Heere in die Nijentappe, gevende voer dat sijn kindt tot Midwolde gedoopt sij." Nietap behoorde echter kerkelijk onder Roden. In 1646 is Hero nog steeds herbergier maar in 1654 en 1664 staat Hendrick Krijthe te boek als herbergier. De herberg staat dan te boek onder de naam ‘Nijetap’.

Een ander document uit de eerste jaren van de Nijentap is in de herberg zelf ondertekend op 'Nyeniaersavondt' 1653 (31 december 1653). Het stuk gaat over de verkoop van een "brouwhuys met desselffs brouwers gerietschap opt veen tegenwoordich staende, als kuypen, tonnen, coemen etc. exempt de brouwketell.." in opdracht van het huis Nienoord. Het gaat hier vermoedelijk om een eenvoudige bierbrouwerij op een van de velden van de Nienoordse venen, bedoeld voor de turfgravers en hun familie. Waarschijnlijk bevond deze brouwerij zich wel op Drents grondgebied want in de provincie Groningen had de stad Groningen het alleenrecht verworven voor het brouwen van bier. Dat was mogelijk ook de reden dat de ondertekening plaats vond in de Nijentap.

De groei van het dorp was tot dan toe niet indrukwekkend. Er stonden in 1664 welgeteld vier panden en Huize Thedema. In de loop der jaren werden in de buurt van de herberg meer huizen gebouwd zodat het aantal gezinshoofden in 1693 op elf (inclusief 'Romen') was gekomen. De naam van dit nieuwe buurtschapje, dat onder het kerspel van Roden viel, werd Nijetap.

Of Nietap nou naar Herberg De Nijentap vernoemd is, of dat beider namen van iets anders afkomstig zijn blijft tot op de dag van vandaag onzeker.

==Bronnen==
Bron(nen):