De Begrafenisvereniging

Uit Historie Nietap-Terheijl

De oudste vereniging in Nietap is de begrafenisvereniging 'Buurtschap Nietap'. Deze werd op 3 augustus 1826 opgericht onder de naam 'Buurschap Nietap', toen geschreven zonder 't'. Overigens is er geen relatie met de in 1902 opgerichte vereniging van dorpsbelangen Buurtschap Nietap').

In het reglement van 1826 wordt vermeld wat het doel van de vereniging is: "Een reglement waarnaar de ingezetenen van de Nietap, Gemeente Roden zich zullen gedragen bij het versterven en ter aarde bestellen van iemand der ingezetenen."

Artikel 1: Bij het afleggen van een gestorvene zullen van ieder zijde van het sterfhuis twee der naaste buren tegenwoordig moeten zijn en bij afwezigheid een ander in hunnen plaats moeten leveren, welke zullen verpligt zijn het overlijden bekend te maken en de overige buren hunne verpligting aan te zeggen. Tot het luiden der klok zal van iedere kant een der eerstvolgende buren zich moeten vervoegen zonder eenige belooning hoegenaamd te genieten.

Artikel 2: Het afhalen der doodkist zal geschieden door twee der naaste buren van elke zijde van het sterfhuis en zullen zij tevens zorgen dat het bier tot de begrafenis wordende gebruikt, op tijd in het sterfhuis wordende bezorgt en dat het gekozen doodlaken van de diakonie van Roden worde gehaald en op denzelfden dag waarop de begrafenis plaats heeft, aan de diakonie in goeden staat worde terug bezorgt, zullen zij tevens den vereischten dienst in het sterfhuis moeten waarnemen.

Artikel 6: Alle gereedschappen welke bij het ter aarde bestellen als anderzins worden vereischt, zullen door het geheele buurschap worden betaald. Uit de ledenlijst blijkt dat bij de oprichting van het 'Buurschap Nietap' het ledental 27 bedraagt, die met een inleggeld beginnen van 30 cent. Aan het eind van het jaar 1826 bedragen de opbrengsten f 19,80. Over hetzelfde jaar bedragen de uitgaven f 10,50, zodat er een batig saldo is van f 9,30. Dit saldo werd, overeenkomstig artikel 9 van het reglement, omgezet in bier. Dit artikel luidt namelijk: "De ingekomen breuken zullen zijn ten voordeele van de buurschap en bij de jaarlijksche bijeenkomsten der buren daarvoor bier worden gedronken, de kwaliteit door de breukmeester te bepalen".

Het bestuur bestond in 1826 uit de heren: J.P. Santee, J.S. van der Werf, W.Westerbrink, G.Landweer, M.Schönfeld, J. de Boer en M.J.Vroom. Op 1 juli 1913 werd de oude vereniging omgezet in de vereniging zoals die nu nog functioneert, onder de naam 'Begrafenisvereeniging Buurtschap Nietap'.

Artikel 6 luidt vanaf dat moment: "De dragers en vrouwen mogen alleen voor de vereeniging diensten bewijzen. De dragers, door de Bode aangezegd, moeten stipt op 't aangegeven uur der begrafenis in 't sterfhuis aanwezig zijn, netjes gekleed, gewasschen, geschoren en geschoeid, alles naar 't oordeel van 't Bestuur. Zij, die de kist halen, ontvangen daarvoor 25 cent per persoon. Voor iedere lijkdienst ontvangen de dragers f 1, per persoon. Voor 't afleggen en kisten ieder f 1,50 per persoon. Nalatigheid of plichtverzuim wordt gestraft met eene boete van 50 cent, of ontslag uit den dienst, naar 't oordeel van 't Bestuur, De vrouwen moeten eveneens netjes gekleed zijn. Zij zullen alle diensten moeten bewijzen, die ook thans van haar gevraagd worden, behalve 't rondzeggen. Zij zullen het heenekleed maken en, zoo de doode eene vrouw is, afleggen. Hare beloning is f 1,- per persoon".

Enkele algemene bepalingen waren: "De algemeene tijd van begraven is 12 uur. Zoo de begrafenis op een anderen tijd wordt bepaald, zal voor ieder dienstdoend persoon 50 cent extra verschuldigd zijn, dit te betalen door de familie van de overledene. Wordt er een lijkwagen, hoogere klasse, door de familie begeerd, dan worden de meerdere kosten door de familie bijbetaald. Kunnen de noodzakelijke uitgaven niet uit de kas der vereeniging worden bestreden, dan is 't Bestuur gerechtigd, door hoofdelijken omslag over de leden, in de behoefte te voorzien".

Het toenmalige bestuur bestond uit: W.Posthuma, voorzitter, J.Hundt, secretatis-boekhouder, H.Kuipers, L.Hillebrands en H.Hillebrands. Tegenwoordig zijn zo'n 180 gezinnen bij de begrafenisvereniging aangesloten. Een ieder in de 'Buurtschap Nietap' en het aangrenzende gedeelte van Oostindië kan zich als lid van de begrafenisvereniging aanmelden.

==Bronnen==
Bron(nen):