VERSLAG VAN DE BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL
OVER HET JAAR 2017-2018

 

Het gaat goed met Nederland. De economie draait geweldig. De werkloosheid is het laagst sinds 2001, bij de overheid klost het geld tegen de plinten en ook veel burgers laten het geld weer rollen.
Dat laatste blijkt onder andere uit de grote vraag naar huizen, met stijgende prijzen als gevolg. Ook in Nietap en Terheijl kan men dit waarnemen. De elf te bouwen huizen op het terrein Delbrugge/ café Bulthuis werden in de loop van het afgelopen jaar allemaal verkocht.
Op donderdagmorgen 29 juni begon een graafmachine met het voorbereidende werk voor de bouw van de elf huizen.  Begonnen werd met het uitgraven van de straat die de Harke Kuipersweg gaat heten. Met onderbrekingen vonden daarna in het late najaar allerlei werkzaamheden plaats, zoals het uitgraven van de bouwputten, het met een enorme machine storten van mortelschroefpalen voor de fundering en de aanleg van de riolering.
De officiële start van de bouw was op 20 december met een bijeenkomst in café De Waag. Wet- houder Kosters verrichtte toen de starthandeling met een confettikanon.
Op 14 februari verrees met prefab elementen het eerste huis boven het maaiveld. Op dit moment van schrijven staan de eerste betonnen casco’s  in de steigers voor het metselen van de buitenmuur.

Voor de open plek naast de Thedemaborg aan de Thedemalaan, heeft Woonborg de bouw van een appartementengebouw met 12 wooneenheden in gedachten. Het gaat om huurwoningen. Voor een haalbaarheidsonderzoek wordt er een enquête gehouden in Nietap en Terheijl of er vraag is naar dergelijke woningen. Het bestuur weet op voorhand eigenlijk al wel dat deze vraag er is.

Het achterliggende Thedematerrein binnen de gracht en de directe omgeving, is ook in beeld om aangepakt te worden. Op 28 november werd namens eigenaar Heijmans door Roek Consultancy een bijeenkomst georganiseerd om te onderzoeken hoe de verschillende belanghebbende partijen, waaronder de Buurtschap, denken over de inrichting van het terrein. Dit ging door middel van een computerspel. Het viel op dat alle partijen daarover de zelfde gedachten hebben Het terrein binnen de gracht zou open moeten blijven, met daar omheen nader in te vullen bebouwing.

Voor het kunstproject voor het Landgoed Terheijl, met name voor de entrees, zijn de eerste ontwerpen gemaakt. Het plan is om bij de entrees en verschillende punten binnen het gebied,  zuilen van verschillende afmetingen te plaatsen die de overgang tussen de verschillend landschapstypes en hun grondsoort markeren. Het is de bedoeling dat dit het komende jaar verder wordt uitgewerkt.
De inrichting van de groene dorpsrand Oostindie-Terheijl, dit is het overgangsgebied tussen de nieuwe wijk Oostindie en Terheijl, is het afgelopen jaar vastgesteld en zal de komende tijd worden uitgevoerd. Bij het ontwerpen van deze inrichting was onder andere de Buurtschap betrokken.
Op 29 maart werd de visualisatie van de Uithof Terheijl onthuld. Op een groot bord bij de Scheperij
staat een impressie hoe deze uithof er destijds uitgezien kan hebben. Bij deze onthulling werd ook de beleefroute “Op pad met de monniken van Terheijl” gepresenteerd.
Voor het inbrengen van meningen en ideeën over een meer verkeersveilig Terheijl werd op 28 juni door de gemeente Noordenveld een inloopavond georganiseerd. Het bestuur maakte van deze gelegenheid gebruik om onder andere te pleiten voor een veiliger fietsroute.

De resultaten van een haalbaarheidsonderzoek voor nieuwbouw voor obs De Flint, zijn het afgelopen jaar gepubliceerd. Veel concreets leverde dit niet op. Het rapport had vooral een verkennend karakter. Het is nog volstrekt onduidelijk waar de nieuwe school gebouwd wordt, en of dit gecombineerd wordt met een sportzaal en/of een multifunctionele ruimte. Tijdens de behandeling in de gemeenteraad heeft Wethouder Wekema toegezegd eerst een nader locatie- onderzoek uit te laten voeren.

Door het jaar heen was er over allerlei onderwerpen diverse keren overleg met de  gemeente. Ook werden door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten bijgewoond. Zo was er op 4 december een bijeenkomst over wijkgericht werken. Het is de bedoeling dat de gemeente Noordenveld wordt verdeeld in drie wijken, die ongeveer overeenkomen met de vroegere gemeenten Roden, Norg en Peize, waarbinnen  het beheer van grijs (wegen e.d) en groen (plantsoenen, bomen e.d.) wordt samengevoegd. Op 10 oktober werd door middel van een dorpsschouw de toestand van het grijs en groen in Nietap en Terheijl met een delegatie van de gemeente in ogenschouw genomen.
Verder werd een bijeenkomst over veilig wonen bezocht , waarbij het met name ging over inbraakpreventie en het opzetten van een Whatsappgroep Buurtpreventie.
Informeel werden contacten onderhouden door het bijwonen van de nieuwjaarsbijeenkomst.

Contacten met andere dorpen werden onderhouden door bijeenkomsten van de Brede Overleg-groep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) te bezoeken. Op 19 april waren twee bestuursleden aanwezig bij de algemene ledenvergadering in Wijster. Tijdens deze bijeenkomst waren er na het zakelijke gedeelte van de vergadering, presentaties van de Rijdende Popschool en Kunst & Cultuur Drenthe.
Ook waren er twee bestuursleden aanwezig bij de Drentse Dorpenmiddag in Grolloo op 3 november. Eén van de onderdelen was een bezoek aan het Cuby & Blizzardsmuseum.

Het reilen en zeilen in Nietap en Terheijl werd door het bestuur besproken in tien vergaderingen.
Punten die dit jaar regelmatig ter sprake kwamen  waren  het verzamelen van de  e-mailadressen van de leden om snel het buurtschapnieuws te kunnen verspreiden,  en het opzetten van een WhatsAppgroep Buurtpreventie.
Het bestuur zorgde verder voor het onderhoud van het speelveld en plaatste in december een kerst-boom voor café De Waag.
Na een sterfgeval werd medeleven getoond door middel van een kaart. Bij huwelijksjubilea van veertig jaar of meer werd bij het echtpaar een bos bloemen bezorgd.

Het afgelopen jaar werden door de Buurtschap een reeks van activiteiten georganiseerd, waarvoor over het algemeen goede belangstelling bestond. Hierover kan verder het volgende worden gezegd.

Op de grijze kille zaterdagmorgen van 8 april trok een stoet van ca. 35 kinderen door enkele straten van het dorp met hun palmpasenstok. Deze stok hadden ze in de activiteitenruimte van De Flint versiert met papieren linten, snoep en een broodhaantje. De stoet werd begeleid door muziekkorps Noordenveld met vier majorettes. Halverwege de tocht was er een pauze en kregen de kinderen een beker drinken en snoep aangeboden.

Bij de paasgroet voor de 80-plussers op de zaterdag voor Pasen (15 april) werden 37 bossen bloemen bezorgd. Dit werd zoals altijd als een grote verrassing ervaren en zeer gewaardeerd.

Op initiatief van Sieger Zoutman werd op de zaterdagavonden 1 en 8 april de quiz Nietap snapt’t georganiseerd. Zeven groepen deden hieraan mee. Op de eerste avond moesten bij één van de groepsleden thuis, allerlei ingewikkelde vragen en opdrachten worden uitgevoerd. Hierbij was het gebruik van  het internet noodzakelijk. Alle groepen waren dus zwaar bewapend met computers, tablets of smartphones. Zo moest één van de leden van de groep aan de hand van opgegeven coördinaten naar een plek om daar een nadere opdracht in ontvangst te nemen. Om vijf over elf moest een foto gemaakt worden van de kerkklok van het witte kerkje op De Dam te Leek. Over de meest exotische onderwerpen werden vragen gesteld. Om de sfeer te verhogen werden de groepen gedwongen om de hele avond naar gregoriaans koorgezang te luisteren. Gedwongen, omdat op onverwachte momenten dit gezang werd onderbroken met fragmenten van  bekende hits, waarvan je de titel en de artiest moest opgeven. Om half twaalf moesten de antwoorden in een envelop worden ingeleverd bij café De Waag.
De tweede avond van de quiz vond plaats in café De Waag. Hier werden nog twee opdrachten  uitgevoerd. Een sudoka moest opgelost worden en er was een punnikopdracht. De winnaar van de quiz werd uiteindelijk de groep van de familie Winter.

De busreis voor ouderen vond plaats op woensdag 23 april. 44 personen gingen mee. Eerst werd het kroonluchteratelier  “De Rode Hoeve” in Oldebroek bezocht. Daarna werd gedineerd in Terwolde.
’s Middags werd het grote moderne veebedrijf “Landgoed Kaamps” met een kaasmakerij bezocht.
Het was die dag mooi helder weer, maar sommigen vonden het wel koud.

De Pinksterkermis viel dit jaar laat; van 2 tot en met 5 juni. Op de vrijdagmiddag werd de kermis geopend door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek en Noordenveld, en enkele bestuursleden van de Buurtschap. In Leek en Nietap werden diverse attracties uitgeprobeerd, waarna geborreld werd bij café De Oude Bank.
In Nietap stonden 10 attracties. Het was jammer dat daar dit jaar geen schiettent bij was. Voor café De Waag was er een lange lege plek. Het bankje (Ralley of Dance) en de carrousel van Dormeier waren de grote trekkers.
Op de maandag was er geen warenmarkt in Nietap, omdat de organisator van vorig jaar verstek liet gaan. Het was daarom direct voorbij de kermis een dooie boel.
Alle dagen was er veel belangstelling van het publiek. De kwam ook door het mooie weer. De eerste twee dagen was het soms broeierig warm; daarna fris en helder. De exploitanten waren in het algemeen tevreden over de omzet. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.
Van verschillende kanten werd vernomen dat het publiek de kermis in Nietap gezellig vindt, met name op de zondagmiddag en op de maandag. Het is kleinschaliger en intiemer dan in Leek. De horeca met terrassen direct tegenover de kermis maakt het tot een sfeervol geheel. Het is dan zien en gezien worden.
Een door een aanwonende ingediend bezwaar tegen de verleende vergunning voor het houden van de kermis, werd door de gemeente ongegrond verklaard.

De dagen voorafgaande aan vrijdag 23 juni waarop de fietstocht werd gehouden, was het snikheet. De natuur zat met smart te wachten op regen. Op de vrijdag was het ineens koel weer en er stond een straffe wind. Tegen de avond begon de lucht te betrekken en viel er zo nu en dan zelfs een spat regen. Dat weerhield 43 personen er niet van zich in te schrijven voor de fietstocht.
Via de Meerweg leidde de tocht naar Roderwolde en de Onlanden tot aan Eelderwolde. Via Peize en Leutingewolde ging men weer naar Nietap. Voor de kinderen was er een ingekorte route.
Onderweg stonden verschillende posten waar opdrachten uitgevoerd moesten worden, zoals blikgooien. Hier werden ook heerlijke versnaperingen verstrekt zoals aardbeien, worst, kaas en snoep. Bij terugkomst moest in De Waag nog een rebus worden opgelost aan de hand van briefjes met figuren die bij de verschillende posten waren uitgedeeld. Het werd al met al een geslaagde avond, met een lange nazit in De Waag.

Het thema van de Rodermarktparade was dit jaar: Let me entertain you. De Bouwgroep Nietap/Terheijl werkte dit thema uit met de wagen “Filmmuziek”. Drie films die mede beroemd werden door hun muziek, werden met de wagen uitgebeeld: Titanic, James Bond en Pirates of te Carebbean. De met veel fraaie details uitgevoerde wagen won de eerste prijs in de categorie wijken en verenigingen. Een mooi resultaat in het jaar dat de bouwgroep haar dertigste wagen maakte.

Op zondagmorgen 1 oktober was er de Mini Nietapparade. Maar liefst zestig kinderen deden hieraan mee. Met materiaal dat ze gehaald hadden van de paradewagen van de Bouwgroep Nietap-Terheijl, versierden ze hun skelters, karren en fietsen en trokken daarmee in een bonte optocht door enige straten van het dorp. Voorop liep de jeugdband van Noordenveld met majorettes. Het thema was: koek en snoep. In de verschillende straten was veel belangstelling van het publiek.
Bij de speeltuin was het eindpunt van de optocht. Daar werden de kinderen getrakteerd op limonade en cupcakes, en kregen ze een herinneringsvaantje. De jury vond dat alle deelnemers een eerste prijs hadden verdiend. Ook omdat het mooie zonnige herfstdag was, werd de optocht een groot succes.

Aan de denk en doequiz op zaterdagavond 14 oktober deden 57 personen mee. Het werd een intensieve maar gezellige avond. Er waren dertien ronden, waarbij soms wel dertig vragen beantwoord moesten worden of opdrachten uitgevoerd, zoals het uit losse onderdelen in elkaar zetten van kubussen. Rond half één werd bekend gemaakt dat het team Geerhardt Dijkhuis c.s. deze avond de beste was.

Op de waterkoude zaterdagavond van 11 november met dreigende wolkenkoppen aan de hemel, verzamelden 90 kinderen met hun lampionnen zich voor Sint Maarten in de verlichte speeltuin. Samen met hun ouders was het er een drukte van belang. Als speciale gast was burgemeester Klaas Smid uitgenodigd. Met Wijke zette hij boven op een picknickbank het zingen van Sint Maartenliedjes in, waarna de kinderen massaal meezongen. Na het zingen van een aantal liedjes kregen de kinderen een zakje snoep en een mandarijn, en trokken het dorp in om langs de huizen te gaan. Gelukkig bleef het deze avond droog.

De spooktocht onder het motto “Circque de Freak” die op zaterdagavond 25 november plaats zou vinden, ging niet door. Er waren onvoldoende aanmeldingen om mee te doen.

De nieuwjaarsvisite  op zaterdagmiddag en –avond 6 januari in De Waag werd door circa 100 personen bezocht. Gedurende de eerste helft van de visite werden de bezoekers onder andere vermaakt met films over evenementen in het verleden van de Buurtschap, zoals het dorpsfeest in 1993.  De kinderen genoten ondertussen van een optreden van de clown Borgus, die van ballonnen de meest ingewikkelde figuren kon maken.
Na een maaltijd met groentesoep en snert, was er een optreden van Thomasvaer en Pieternel, waarbij vooral Nietapster onderwerpen aan de orde kwamen. Onder hun leiding werd ook nog een quiz gespeeld. De rest van de avond, die voor sommigen nog lang duurde, werden onder het genot van vooral bier en wijn nog lange gesprekken gevoerd.

Na een over het algemeen natte en zachte winter was het in de week waarin 1 maart viel, opeens ijzig koud. ’s Nachts vroor het wel 10 graden en er waaide een harde oostenwind, de zogenaamde Russische beer. Er kon op diverse plekken enkele dagen worden geschaatst.  Ook het Vagevuur vroor dicht, maar vlak voor de invallende dooi was het ijs net niet betrouwbaar genoeg voor een priksleewedstrijd.


Hèt evenement voor het komende jaar zal het dorpsfeest zijn ter gelegenheid van 325 jaar Nietap en 115 jaar Buurtschap. Het feest vindt plaats van 16 tot en met 23 juni. Een enthousiaste groep van ruim dertig personen, waaronder veel nieuwe jonge gezichten, zet zich vanaf het afgelopen najaar in om er iets moois van te maken. Het bestuur is verheugd dat ook nieuwe generaties bereid zijn mee te helpen bij evenementen die de Buurtschap organiseert. Het versterkt het vertrouwen dat er in de toekomst een plaats blijft voor de Buurtschap binnen Nietap en Terheijl.

 

 

Ga naar boven