VERSLAG VAN DE BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL OVER HET JAAR 2016-2017

We leven op het ogenblik in een enerverende tijd. Donald Trump heeft als nieuwe president van de Verenigde Staten meteen laten zien dat er met hem een andere politieke wind door de wereld waait; America First. Het Verenigd Koninkrijk heeft er voor gekozen de Europerse Unie te verlaten, en in andere Europese landen - Nederland, Frankrijk en Duitsland - heerst politieke onzekerheid vanwege naderende verkiezingen. Populistische partijen kunnen grote winst gaan maken. In deze woelige wereld verliep in Nietap en Terheijl het afgelopen jaar echter rustig.

De economie draait volgens de deskundigen uitstekend. Dat zal één van de redenen zijn dat er op het ogenblik voortvarend werk van wordt gemaakt om op het terrein Delbrugge /café Bulthuis te gaan bouwen. Inmiddels is het bestemmingsplan gewijzigd zonder dat daartegen bezwaren zijn gemaakt, en is er daarna in februari een omgevingsvergunning(= bouwvergunning) verleend voor de bouw van elf grondgebonden woningen. De straat die het wijkje moet ontsluiten krijgt de naam “Harke Kuipersweg”. Harke Kuipers was één van de uitbaters van het café dat hier stond. Voor het project Entrees Landgoed Terheijl worden voor de verschillende entrees door de aange- zochte kunstenaars nu ontwerpen gemaakt. Lokale bewoners worden daarbij betrokken. Alvorens daarmee te beginnen was er op 18 april een inspiratiedag en werden in juni en november kunstvisies gepresenteerd. De Buurtschap was als lid van de klankbordgroep hierbij aanwezig.
Voor de uitvoering in 2017 en 2018 van de zogenaamde Landschapsopgave Terheijl, inclusief de Thedemaborg, is bij de gemeenteraad van Noordenveld een krediet aangevraagd van ca. € 4 miljoen. Dit bedrag wordt onder andere gedekt door bijdragen van de Europese Unie en de Regio Groningen-Assen. Bij het Mondriaanfonds is voor dit project een subsidie aangevraagd van € 300.000,-.

Door de gemeente Noordenveld is dit jaar de Omgevingsvisie 2030 opgesteld. Deze visie is de opvolger van het Intergemeentelijke Structuurplan Leek-Roden (IGS) dat uitvloeisel was van de Regiovisie Assen-Groningen. Hierover ontstond tien jaar geleden veel commotie vanwege de voorgenomen bouw van ca. 7000 huizen in het gebied Roden/Leek, en dan met name ook bij Nietap en Terheijl. De nieuwe visie lijkt in niets op het IGS. Zij beperkt zich tot de gemeente Noordenveld en is veel  vager. Voor de kleine kernen is woningbouw mogelijk wanneer voor de lange termijn daar behoefte aan is. Er is dan sprake van maatwerk. Voor Nietap en Terheijl worden in het bijzonder de volgende punten genoemd: het landgoed Terheijl zichtbaar en beleefbaar maken; de locatie Thedemaborg herkenbaar maken en een functie geven; de school op een centrale plek plaatsen. Omdat met deze visie niet de belangen worden bedreigd waarvoor tien jaar geleden zo is gestreden, zag het bestuur geen aanleiding om over het ontwerp van deze visie een zienswijze in te dienen. Het bestuur bezocht voor het verkrijgen van informatie over deze visie, op 11 oktober een inspraakbijeenkomst te Norg.

Het schoolgebouw van obs De Flint voldoet niet meer aan de huidige eisen. Deze school staat daarom naast twee andere scholen op een gemeentelijke lijst van scholen die op korte termijn voor vervanging/renovatie in aanmerking komen. Voor Nietap zijn de eerste vragen waar de nieuwe school komt, en of het nieuwe gebouw naast de functie als school ook moet fungeren als dorpshuis en/of sporthal. Over deze vragen is door het huisvestingsadviesbureau Lindhorst in een opdracht van de gemeente een haarbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Voor dit onderzoek is onder andere de mening van de Buurtschap gevraagd. Omdat de school en het beschikken over een multifunctionele gemeenschapsruimte van essentieel belang zijn voor de leefbaarheid van Nietap en Terheijl, verwacht het bestuur dat dit onderwerp de komende tijd de nodige aandacht zal vragen.

De kruising van de Natuurschoonweg met het fietspad naar het centrum van Leek wordt door velen als gevaarlijk ervaren. Bij deze onoverzichtelijke kruising let de schooljeugd vaak niet goed op, terwijl op de Natuurschoonweg vaak te hard wordt gereden. In overleg met de Buurtschap is door de gemeente een ontwerp voor de herinrichting van deze kruising gemaakt. Deze herinrichting zal dit jaar worden gerealiseerd.

Door het bestuur werd op 30 maart een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst bezocht over de herijking van het beheer van de openbare ruimte (BOR). De uitkomst van deze herijking is dat wordt gestreefd de openbare ruimte op het onderhoudsniveau “basis” te houden met uitzondering van wegen en andere verharde elementen. Daarvoor wordt voorlopig nog het onderhoudsniveau “laag” aangehouden, waarbij wordt gekeken hoe op langer termijn het onderhoud het best kan worden aangepakt. Voor het opnemen van de onderhoudstoestand in Nietap en Terheijl werd op 6 oktober een dorps-schouw gehouden.

Met het gemeentebestuur was er diverse malen formeel en informeel overleg over zaken betreffende Nietap en Terheijl. De Buurtschap was vertegenwoordigd bij de afscheidsreceptie van wethouder Gerrit Alssema en bij de nieuwjaarsreceptie.
Contacten met andere dorpen werden voornamelijk onderhouden via de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD). De algemene ledenvergadering op 20 april werd bezocht en de Drentse Dorpendag op 29 oktober. Tijdens laatstgenoemde dag werden sessies bijgewoond over onder andere de nieuwe Omgevingswet, herbestemming van vastgoed en het opzetten van een online dorpsplatform.

Op 16 november was de Buurtschap op uitnodiging van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad Noordenveld (SMA) aanwezig bij een bijeenkomst over het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking. Het bestuur is daar tot de conclusie gekomen dat het werk van deze raad en dat van de Buurtschap weinig raadvlakken heeft en dat verder contact daarom niet zinvol is. Op 13 december waren enige bestuursleden aanwezig op een door Welzijn in Noordenveld georganiseerde informatiebijeenkomst over een collectieve vrijwilligersverzekering.

De lopende zaken binnen Nietap en Terheijl werden door het bestuur besproken tijdens acht vergaderingen. Regelmatig terugkerend agendapunt is op het ogenblik het organiseren van het dorps-feest ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van het dorp en het 115-jarig bestaan van de Buurt-schap. Het feest wordt gehouden in de week van 16 tot en met 23 juni 2018.
Het bestuur verzorgde op 26 maart de paasgroet voor de 80-plussers. Er werden 37 bossen bloemen bezorgd.
In december werd voor De Waag de kerstboom geplaatst. Dat was dit jaar met de nieuwe verlichting een fraai exemplaar.
Bij huwelijksjubilea werd het bruidspaar verrast met een bloemstuk. Na een sterfgeval werd een condoleancekaart gestuurd.
Er werden door het bestuur ook een aantal activiteiten georganiseerd. Deze werden over het algemeen goed bezocht en gewaardeerd. De op 29 oktober geplande volwassenenplaybackshow ging echter niet door, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Over de andere activiteiten kan het volgende worden gezegd.

Op de grauwe frisse zaterdagmorgen van 19 maart deden negenendertig kinderen mee aan de Palmpasenoptocht. Nadat zij met hulp van hun ouders in de gemeenschapsruimte van De Flint hun stokkies met een broodhaan, slingers en snoep hadden versierd, trokken zij via de J.P. Santeeweg en de Natuurschoonweg door enkele straten van het dorp. De tocht werd begeleid door de drumband van muziekvereniging Noordenveld.
Zaterdagmorgen 26 maart werden door het bestuur als paasgroet 37 bossen bloemen bezorgd bij de 80-plussers in Nietap en Terheijl. Dit gebaar van de Buurtschap werd zeer gewaardeerd, wat onder andere bleek uit enkele schriftelijke bedankjes per mail of kaartje.

Op de mooie lentedag van 20 april vond de jaarlijkse busreis voor ouderen plaats. De reis ging naar Emst en Otterloo. In Emst werd genoten van een demonstratie door een valkenier. Hij kon zeer boeiend vertellen over zijn vogels. In Otterloo werd een tocht met huifkarren gemaakt door de bossen, heidevelden en zandverstuivingen. Tenslotte werd gedineerd in Terwolde.
De belangstelling voor de reis was groot. De bus was met 56 personen vrijwel vol. Het was een mooie reis waarop tevreden werd teruggekeken.
Na een kille, natte en lange winter keek iedereen uit naar het voorjaar. Begin mei begon het daar op te lijken. Er waren toen al dagen dat het wel hartje zomer leek, met temperaturen rond de vijfentwintig graden en volop zon. Met Pinksteren zette dat helaas niet door. Het werden de koudste pinksterdagen sinds 1936.

Op vrijdagmiddag 13 mei werd de Pinksterkermis door de bijna voltallige colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leek en Noordenveld, en enkele bestuursleden van de Buurtschap, nog onder zomerse omstandigheden geopend. De kermisterreinen van Nietap en Leek werden bezocht en verscheidene attracties werden uitgeprobeerd, zoals de carrousel in Nietap en het reuzenrad in Leek. Enkelen waagden zich ook nog in de gigantische schommel (Air One Maxxx) van een Franse exploitant, die in Leek stond. Nadien werd geborreld op het terras bij café De Oude Bank.
Van vrijdag op zaterdag sloeg het weer om. Het was koud, het regende zo nu en dan en er vielen zelfs hagelstenen. De zaterdag was voor de kermisexploitanten en de horeca dan ook geen succesvolle dag. De terrassen bleven leeg.
Op de zondag verbeterde het weer. Zonneschijn werd zo nu en dan onderbroken door wat regen. De temperatuur was hooguit dertien graden. Dat weerhield het publiek er niet van naar de kermis te gaan.
Het was druk in Leek en Nietap.

Op de pinkstermaandag bleef het op een enkel buitje in de ochtend na, vrijwel droog. De zon scheen, maar met veertien graden bleef het koud. Ook deze dag was er veel publiek in Leek en Nietap. De kermisattracties in Nietap hadden het tot laat in de middag druk. Er was op de maandag ook weer een warenmarkt in Nietap, die dit jaar bestond uit achttien kramen. Dat kwam de sfeer zeker ten goede.
Op de Nietapster kermis waren de carrousel “Musik Express” van Dormeijer en de Dance Valley (bankje) de grote trekkers. Er stonden hier twaalf attracties. De gecontracteerde trampoline voor de kinderen kwam niet opdagen.
Bij de biertapwagen voor café De Waag werd maandagnamiddag met kermisexploitant Chris Spelbrink de balans opgemaakt. Door het minder fraaie weer had de kermis geen topomzet gedraaid, maar Spelbrink had de indruk dat men over het algemeen niet ontevreden was. De exploitant van de schiettent, een andere dan voorgaande jaren, moest de pacht toen nog betalen. Dat was voor hem echter wat moeilijk, omdat hij tijdens de pinksterdagen om onbekende redenen door de politie was opgepakt. De kermis is verder zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Aan de vossenjacht die gehouden werd op zaterdagavond 11 juni deden 48 personen mee. Verdeeld over tien groepjes werden ze vanuit café De Waag het dorp ingestuurd om tien vreemde types op te sporen en hun vragen te beantwoorden. Er moest onder ander gezocht worden naar een ongedierte- bestrijder, een tandartsassistente, een zuster, een brandweerman en een glazenwasser.
De winnaars werden Anne, Duncan en Domenica Kloosterman. Zij vonden het gezochte woord “conductrice”. Over de jacht werd nog lang nagepraat in De Waag.
De fietstocht op vrijdagavond 24 juni trok 58 personen. Hoewel er een straf windje stond, was het goed fietsweer. Er werd gebruik gemaakt van een route die in 1984 voor een fietstocht was uitgezet ter gelegenheid van de opening van “Ons Veldje”. De tocht ging via Oostindië naar de Jonkersvaart en de Coendersborg, vervolgens naar Tolbert en Midwolde en dan via de Meerweg terug naar Nietap. Onderweg waren er afstappunten waar de verschillende groepen vragen moesten beantwoorden of een spelletje spelen. Hiermee konden punten worden verdiend. Bij De Waag moesten ook nog een aantal vragen en een raadsel worden beantwoord. Na al dit fietsen en nadenken over de gestelde vragen, was er dringend behoefte aan een drankje en bleef het nog lang gezellig in het café.

De wagen van de Bouwgroep Nietap/Terheijl had als titel “Terhelle of Paradijs”. Met verbeeldingen van het Natuurschoonbos, de uithof Terheijl en de Thedemaborg werd uitgedrukt dat deze plekken in het verleden zowel paradijslijk mooi als sinister konden zijn. Om de vele fraaie details op de wagen beter te kunnen laten zien, bestond de wagen uit drie schijven die door een slim mechaniek langzaam zouden ronddraaien. Zouden, want door falende techniek op de prachtige zomerse zaterdagmiddag van de Rodermarktparade (24 september), mislukte dit. De bouwgroep moest genoegen nemen met een derde prijs. Van het materiaal van de ontmantelde Nietapster paradewagen maakten ca. 50 kinderen in de week na de Rodermarkt hun eigen miniparadewagens. Skelters, fietsen en karren werden met veel creativiteit versierd, wat schitterende resultaten opleverde. Op zondagmorgen 2 oktober trokken ze met hun creaties in een bonte stoet door enkele straten van het dorp. Aan het eind van de tocht werden de kinderen getrakteerd op ranja en cake.

Op de prachtige maar vrieskoude vrijdagavond 11 november verzamelden 104 kinderen met hun ouders zich bij de verlichte speeltuin om met hun lampionnen het Sint Maartenfeest te gaan vieren. Voordat ze het dorp introkken op zoek naar snoep en centjes, zongen ze onder leiding van de juffen van De Flint enkele Sint Maartenversjes. Bij het verlaten van de speeltuin kregen de kinderen van de Buurtschap een zakje snoep met een mandarijn.
Aan de denk en doe-avond op zaterdagavond 19 november deden 48 personen mee. De door Albert Smid uit Noordwijk samengestelde quiz viel goed in de smaak. Naast het beantwoorden van vragen moesten opdrachten worden uitgevoerd, zoals het spelen van lastige balspelletjes en het raden van stoffen door middel van hun geur. De avond werd gewonnen door de groep Max Winter c.s.
Op zaterdagmiddag 14 januari begon om vier uur de neijoarsvisite. Voor de kinderen was er eerst een fotospeurtocht door het dorp. Het was koud, en er viel zo nu en dan natte sneeuw. Na de tocht konden ze zich uitleven in de grote zaal van De Waag. Er konden verscheidene spelletjes worden gedaan, cup cakes versierd, platen ingekleurd, geschminkt en gedanst op discomuziek a la K3. Als extra attractie voerde circusartiest IJmte Groeneveld een jongleer act op, en gaf hij buiten voor het café een demonstratie vuurspuwen.

In het cafégedeelte verzamelden zich de meestal wat oudere Nietapsters. Onder het genot van koffie, een borrel, kniepertjes, kaas en worst, konden ze bijpraten of kijken naar met een beamer vertoonde foto’s over de activiteiten van de Buurtschap.
Om zes uur werd erwten- en groentesoep met stokbrood geserveerd, waarvan gretig gebruik werd gemaakt.
Na het eten werd het afgelopen jaar op rijm doorgenomen door Thomasvaer en Pieternel, en leidden zij een quiz met vragen over dit jaar.
Het werd al met al een gezellig informeel samenzijn dat tot laat in de avond door ging. De visite werd bezocht door ca. 100 volwassenen en 40 kinderen.
Terwijl veel andere dorpen in Noord Nederland te maken hebben met krimp en het wegvallen van voorzieningen, is dat in Nietap en Terheijl niet het geval. Neem de school. Waar elders sluiting van scholen dreigt of reeds heeft plaatsgevonden, wordt hier gedacht aan nieuwbouw. Dit is een teken dat het dorp vitaal is en op tijd verjongt. Een aantrekkelijk dorp dus, niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongere generaties. De Buurtschap ziet het als haar taak er aan bij te dragen dit zo te houden.

Ga naar boven