VERSLAG VAN DE BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL OVER HET JAAR 2014-2015

Op dinsdag 17 februari werd het centrum van Nietap opgeschrikt door het hels kabaal van motorzagen en een houthakselaar. In opdracht van projectontwikkelaar Rottinghuis werd het “oerbos” op de plek van het voormalige pension Delbruggge/café Bulthuis gekapt. Niet dat daar direct gebouwd gaat worden, maar vanwege een kapvergunning die op korte termijn verloopt en om broedende vogels in het voorjaar voor te zijn, werd besloten nu al te gaan kappen. Concreet uitgewerkte plannen voor nieuwbouw zijn er al wel, maar eerst zal daarvoor het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Rottinghuis en de gemeente zijn daarover in onderhandeling. De verwachting is dat dit  binnenkort is afgerond en dat  dan het bouwplan aan de bevolking gepresenteerd zal worden. Nu het economisch weer wat beter gaat, durft men het kennelijk aan te starten met dit kleinschalige bouwproject.
Ook zijn in februari op het aansluitende terrein van Hillebrands alle vervallen schuren en loodsen afgebroken, zodat nu tussen de bebouwing langs de J.P. Santeeweg en de achterliggende gracht van het Thedematerrein een brede strook braakliggende grond ligt. Het is nog niet bekend wat hiermee gaat gebeuren.
Voor het opwaarderen van het landgoed Terheijl is door de gemeente Noordenveld een zogenaamd “ruimtelijk kader” opgesteld waarvan het ontwerp op 3 maart  met de bevolking werd besproken. In dit beleidsstuk wordt met inachtneming van de rijke geschiedenis en de natuurwaarden van het gebied, in hoofdlijnen aangegeven hoe het karakter als landgoed versterkt zou kunnen worden. Daarvoor is een belangrijke plaats weggelegd voor initiatieven vanuit de bevolking. Jan Smit zit in dit verband in een werkgroep die de geschiedenis van Terheijl in kaart brengt.
Wat Terheijl betreft was er ook  nog een informatiebijeenkomst op 10 juli over kleinschalige natuur- en landschapsversterking. Door bijvoorbeeld het planten van bomen of heggen, wordt beoogt het gebied verder aan te kleden.

De lopende zaken binnen de Buurtschap werden door het bestuur besproken in tien vergaderingen. Veiligheid was een thema dat dit jaar regelmatig aan de orde kwam. De concrete aanleiding was  een golf van inbraken die Nietap en Terheijl teisterde. Er waren maar liefst dertien inbraken of pogingen daartoe. Om hier meer zicht op te krijgen, werd door enkele bestuursleden met de politie op 27 oktober een ronde door het dorp gemaakt om zwakke plekken te signaleren. Onder de bevolking werd een folder verspreid met tips om inbraak te voorkomen, en op de website werd de Handreiking Communicatie en Veiligheid van de Politie Drenthe gepubliceerd. Verder werd in Nieuw Roden een workshop “Herken verdacht gedrag” bezocht en  een informatiebijeenkomst over het werk van de politie in het algemeen.
De toestand van wegen en openbaar groen werd met de gemeente geïnventariseerd tijdens een dorpsschouw op 7 oktober.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning veel zorgtaken van het rijk overgegaan naar de gemeente. Om op de hoogte te zijn wat dit allemaal met zich mee brengt, werd een door de gemeente georganiseerde inloopbijeenkomst over dit onderwerp bezocht.
De gemeente Noordenveld is begonnen met het opzetten van het project Noordenveldse Uitdaging. Dit is een netwerk tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, zoals de Buurtschap, met als doel maatschappelijke problemen op te lossen. Bedrijven stellen daarbij hun kennis, kunde en materiaal ter beschikking aan maatschappelijke organisaties wanneer deze een specifiek probleem hebben. Het bestuur bezocht een informatieavond waar werd uitgelegd hoe dit netwerk gaat functioneren.

Het contact met de gemeente verliep dit jaar vooral op ambtelijk niveau. Zo was er overleg over de bouwplannen voor het terrein Delbrugge/Bulthuis en over gevaarlijke verkeerssituaties, met name op de Natuurschoonweg.
Het bestuur was aanwezig bij de afscheidsreceptie van de wethouders Dam, Keizer en Huisman en bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Noordenveld.

Contacten met andere dorpen werden vooral onderhouden via de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe. Er werden twee algemene ledenvergaderingen van deze vereniging bezocht en een regiobijeenkomst. Verder was het bestuur vertegenwoordigd  bij een mede door de BOKD georganiseerde bijeenkomst over duurzame dorpen.
Met onder andere de belangenverenigingen van Norg,  Langelo en Peize wordt momenteel bij de provincie aandacht gevraagd voor de openbare verlichting langs provinciale wegen, waar- onder de J.P. Santeeweg.

Op 4 juni werd in Leek de officiële ingebruikneming van het waterelement bij de Schreiershoek bijgewoond.

Jan Smit heeft voor de Buurtschap zitting genomen in een comité dat zich bezig houdt met de plaatsing van struikelstenen in Leek en Nietap. Dit zijn herdenkingssteentjes in de straat ter hoogte van panden waar personen woonden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd.

In het kader van de actie NL-Doet werd door de Buurtschap in maart van het afgelopen jaar de omgeving rond het speelveld opgeknapt.
In december werd de traditionele kerstboom geplaatst bij café De Waag.

Bij huwelijksjubilea van veertig jaar of meer werd door de Buurtschap een bloemstuk aangeboden aan het bruidspaar. Bij een sterfgeval werd met een kaart medeleven getoond.
Bij alle 80-plussers binnen Nietap en Terheijl werd op de zaterdag voor Pasen een bos bloemen bezorgd. Deze paasgroet werd zeer gewaardeerd.

De Buurtschap organiseerde het afgelopen jaar een reeks evenementen, waarover het volgende kan worden gezegd.

Op de frisse en zonnige zaterdagmorgen van 12 april deden 35 kinderen mee aan de Palmpasenoptocht. Nadat zij in de activiteitenzaal van De Flint hun haantje op een stok hadden versierd met  kleurige linten en snoep, trokken ze daarmee door enige straten van het dorp. Omdat het muziekkorps van Noordenveld dit jaar niet aanwezig kon zijn vanwege een optreden elders, was er dit jaar een kleiner orkest van Noordenveld. Gezeten op een platte wagen zorgde dit orkest voor de muziek.

Aan de reis voor ouderen op woensdag 23 april namen 54 personen deel. Vanwege diverse omstandigheden moesten helaas 10 personen afzeggen. De reis ging dit jaar naar Friesland. Eerst werd koffie gedronken in Nijetrijne en daarna werd het haventje van Laaksum bekeken. In Hindeloopen kon in een als visserslokaal omgebouwd kerkje tijdens een veiling geboden worden op gerookte paling en makreel. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Op de terugreis was er tot slot een driegangen diner in Joure. De hele dag was het mooi lenteweer. Het werd een gezellige gemoedelijke  reis, waarop tevreden terug werd gekeken.

Van 6 tot en met 9 juni was de Pinksterkermis in Leek en Nietap. In Nietap stonden negen attracties op de heringerichte J.P. Santeeweg. Gelukkig was daarvoor nog genoeg ruimte. De attracties stonden op de rijbaan en het publiek kon er over de verbrede trottoirs langs lopen. De nieuwe carrousel van Dormeijer op de kruising bij de Natuurschoonweg en de Valley of Dance (bankje) waren de grote publiektrekkers. De belangstelling voor de kermis was alle dagen goed. Het zomerse weer werkte daaraan ook mee, al was het soms drukkend warm. Het noodweer dat het zuiden van het land trof, bleef ons hier bespaard. Het bleef bij een enkel buitje.
Volgens de traditie werd de kermis op vrijdagmiddag geopend door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leek en Noordenveld en het bestuur van de Buurtschap. Er werd een ronde gemaakt over de kermisterreinen van Leek en Nietap waarbij verschillende attracties werden uitgeprobeerd, waaronder de schiettent en de carrousel in Nietap en de zestig meter hoge Booster in Leek. Daarna werd geborreld op het terras van café De Oude Bank.
De exploitanten waren over het algemeen tevreden over de omzet. Punt van aandacht blijft de verbinding tussen de kermisterreinen van Leek en Nietap. Het gat daartussen (De Dam) is te groot. Er moet iets op worden gevonden dat het publiek als vanzelf van het ene gedeelte naar het andere wordt geleid. De kermis is verder zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

Op zaterdag 24 mei werd op het weiland van Janneke Cazemier de driejaarlijkse  zeskamp gehouden. Hoewel de aanmelding van teams eerst stroef verliep, werd de editie van 2014 één van de betere. Thema was dit keer “Muziek”.

Het weer was de zeskamp gunstig gezind. Het was soms wel wat broeierig en enkele keren waren er dreigende onweerswolken. Maar terwijl in Roden en Boerakker de regen soms met bakken uit de hemel viel, bleef het in Nietap vrijwel droog. Alleen ’s middags was er een regenbui.
De dag begon met straattekenen en daarna spelletjes voor de kinderen van 3 tot en met 12 jaar.
In de middag waren er de spelen voor de  volwassenen. Hieraan deden zeven goed gemoti- veerde teams mee. Van hun uitdossing hadden ze veel werk gemaakt. Zo was het team van de Meerweg uitgedost als hippies, de Natuurschoonweg als de skagroep Madness en Terheijl als de Sultigesingers. Nadat de spelen waren geopend door een Elvis Presley lookalike, brandde de strijd los. Deze werd voor de derde keer op een rij gewonnen door de Natuurschoonweg.
Na de strijd bleef het nog lang gezellig bij de  barbecue en de bar van café De Waag.

 

Aan de op vrijdagavond 20 juni gehouden fietstocht deden 28 personen mee. De redenen van deze matige opkomst waren  waarschijnlijk een tegelijkertijd gehouden wandelvierdaagse en het wereldkampioenschap voetbal. Er was een tocht van 25 km uitgezet rond het dorp Roden. De deelnemers vonden het een mooie route. De  frisse zomeravond was zeer geschikt om te fietsen.
Onderweg moesten een aantal vragen worden beantwoord. De meeste goede antwoorden had het trio Geerhardt Dijkhuis, Max Winter en Peter Wolters. Na de tocht bleef het nog lang gezellig in café De Waag.

 

De Bouwgroep Nietap-Terheijl deed voor 27e keer mee aan de Rodermarktparade die plaatsvond op 20 september. Met de wagen “De tijd staat niet stil…..” werd dat een groot succes. De wagen kreeg de eerste, ere- en originaliteitsprijs. Tussen het vele bombast en geweld van andere wagens, viel de  in omvang bescheiden wagen van de Bouwgroep op door het fraaie ontwerp en de vele verfijnd uitgevoerde details.

 

Aan de Miniparade als afgeleide van de Rodermarktparade  deden op zondagmorgen 28 september veertig kinderen mee. Het thema was: Alle kleuren van de regenboog. Met hun versierde karren, fietsen en skelters trokken ze door een aantal straten van het dorp, nadat ze zich verzameld hadden bij de speeltuin.

 

Voor de op 4 oktober geplande kinderplaybackshow gaven zich slechts zes act op. Dit was te weinig om deze show te laten doorgaan.

 

Op 11 november, de dag van Sint Maarten, verzamelden maar liefst 103 kinderen zich op het speelveld met hun lampions. Na het zingen van een aantal liedjes kregen ze allemaal een zakje snoep en verspreidden ze zich door het dorp. Het prachtige zachte weer op deze avond was ongetwijfeld een van de oorzaken voor de massale belangstelling voor dit evenement.

 

De nieuwjaarsvisite op zaterdagavond 10 januari 2015 werd door ca. 80 personen bezocht. Dit was een matige opkomst. Op deze visite werd het cabaretprogramma Man bijt Hond opgevoerd. Dit jaar was Thomasvaer en Pieternel een onderdeel van dit cabaret. In Thomasvaer en Pieternel werd ook al stilgestaan bij de op 7 januari 2015 gepleegde aanslag op Charlie Hebdo in Parijs, die de westerse wereld schokte.

Na het cabaretgedeelte kon gedanst worden op muziek van diskjockey Melissa.

 

Het radioprogramma Hemmeltied van RTV-Drenthe werd op zaterdagmorgen 17 januari  vanuit café De Waag uitgezonden. Van 10 tot 12 uur werden verschillende Nietapsters door de presentators Harm Dijkstra en Hennie Kuijer geïnterviewd. Zo vertelde Jan Smit over de geschiedenis van Nietap en Terheijl, en Lubbert Dijk over zijn fruitboomkwekerij op Terheijl. Marieke van Nieuwaal werd gevraagd hoe het haar als Gooische dame in Nietap bevalt. Een gelegenheidskoor zong onder andere het Nietaplied. Thomasvaer en Pieternel voerden een stukje van hun recente voordracht op. Het werd al met al een gezellige morgen.


Tweemaal werd er een pubquiz georganiseerd in café De Waag. Op 15 november en 7 maart kon men zich het hoofd breken over tachtig vragen. Daarvoor was soms wel erg specifieke kennis vereist. Desondanks was het beide keren een geslaagde avond. Beide keren deden ca. 56 personen mee, verdeeld over zestien teams.

 

Het is onrustig in de wereld om ons heen. Het door Poetin geregeerde Rusland stookt onrust in Oekraïne en annexeerde De Krim. In delen van Syrië en Irak heerst het griezelige kalifaat Islamitische Staat, van waaruit moslimfundamentalisten de westerse wereld bedreigen.
Ongewild raakte Nederland betrokken bij de strijd in Oekraïne door het neerschieten van passagiersvliegtuig MH17 waarbij 196 Nederlanders om het leven kwamen. Bij de strijd tegen Islamitische Staat bombarderen Nederlandse jachtvliegtuigen doelen in Irak. Nederland is feitelijk in oorlog en beducht op aanslagen door moslimterroristen op haar grondgebied.


Het gebied van Nietap en Terheijl ligt er ondertussen, op een paar plekken na, keurig bij. Er heerst een weldadige rust, die het afgelopen jaar slechts werd verstoord door een overval op snackbar De Schans en een reeks inbraken.  
De vraagstukken waar wij ons hier druk om maken vallen in het niet in vergelijking met wat er elders momenteel gebeurd. Hoe klein deze vanuit dit perspectief ook mogen zijn, is het de taak van de  Buurtschap haar bijdrage te leveren om ze op te lossen.

 

 

                                                                                                 Nietap, maart 2015

 

 

 

De voorzitter,                                                                                             De secretaris,

 

 

 

SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR IN 2014/2015

 

  • Geerhardt Dijkhuis (67 jaar); voorzitter
  • Peter Wolters (56 jaar); secretaris
  • Jan Smit (67 jaar); penningmeester
  • Age Rozema (52 jaar); lid
  • Wijke Winter-Velting (50 jaar); vice-voorzitter
  • Rennie Tellinga (52 jaar); vice-pennigmeester
  • Jannes Bouma (46 jaar); vice-secretaris

 

 

 

  

 

Ga naar boven