Door de corona-pandemie kon de algemene ledenvergadering van de Buurtschap Nietap-Terheijl die gehouden zou worden op 19 maart 2020, niet doorgaan.
Ook later in het jaar was er geen zicht op dat deze vergadering alsnog plaats kon vinden.

Omdat het bestuur toch graag verantwoording wilde afleggen over het jaar 2019 en enkele punten wilde regelen, zoals de bestuursverkiezing, werd besloten om een alternatieve algemene ledenvergadering te houden.
Door middel van een e-mail of een folder werden alle leden van de Buurtschap geïnformeerd over de volgen punten:

  • Het financieel overzicht over het jaar 2019.
  • De begroting voor het jaar 2020.
  • Het oordeel van de kascommissie, bestaande uit Anja de Vries en Max Winter, over het gevoerde financiële beleid over het jaar 2019. De commissie stelde voor het bestuur hiervoor decharge te verlenen. Aftredend lid van de commissie was Anja de Vries. Als opvolgend lid stelde het bestuur voor Mary Brink te benoemen.
  • De vaststelling van de contributie en de donateursbijdrage voor het jaar 2021. Het bestuur stelde voor beide te handhaven op € 10,-.
  • De notulen van de op 21 maart 2019 gehouden algemene ledenvergadering kon men inzien op www.nietap-terheijl.nl.
  • Het bestuur stelde voor het jaarverslag van de secretaris over het jaar 2019-2020 uit te stellen, en dit te combineren met het jaarverslag over het jaar 2020-2021.
  • Lex Groenewold en Peter Wolters waren de aftredende bestuursleden. Beiden waren herkiesbaar. Het bestuur stelde voor hen opnieuw te benoemen.

De e-mail is op 9 oktober verstuurd, en de folders zijn in de twee weken daarna verspreid.
Tot uiterlijk 1 november konden de leden bij het bestuur kritiek leveren op de gevolgde werkwijze. Tevens konden gedurende deze periode vragen en opmerkingen worden ingediend.

Binnen deze termijn is op de gevolgde werkwijze door de leden geen kritiek geleverd, en zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen. Daarmee staan de door het bestuur voorgestelde besluiten nu vast.

Ga naar boven