WIJZIGING HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUURTSCHAP NIETAP/TERHEIJL 2017

Op de algemene ledenvergadering van 24 maart 2016 zijn de statuten van de Buurtschap gewijzigd. In de statuten zijn onder andere het doel van de Buurtschap, de rechten en plichten van de leden en de besluitvormingsprocedures vastgelegd.

In aansluiting op de wijziging van de statuten stelt het bestuur nu voor op de algemene vergadering op 16 maart 2017 het huishoudelijk reglement van de Buurtschap te wijzigen. Het huishoudelijk reglement geeft een nadere uitwerking van enkele bepalingen uit de statuten. Het gaat om zaken van meer praktische aard, zoals de wijze waarop de jaarvergadering wordt gehouden en de inning van de contributie.

De wijziging van het reglement is aangenomen na een besluit van de algemene leden –vergadering waarin een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden heeft ingestemd met de wijziging.

Hieronder vindt u de tekst van het voorgestelde reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BUURTSCHAP NIETAP-TERHEIJL

(ontwerp)

Artikel 1

De jaarlijkse ledenvergadering wordt, behoudens bijzondere omstandigheden, gehouden in de maand maart.

Artikel 2

Tijdens de ledenvergadering hebben de leden het recht het bestuur voorstellen te doen en besprekingen te houden over het algemeen belang van Nietap en Terheijl.

Artikel 3

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering treedt/treden elk jaar één of twee bestuursleden af, die direct herkiesbaar zijn.

Artikel 4

De leden van de in art. 17 lid 3 van de statuten genoemde commissie (kascommissie) worden voor twee jaren benoemd. Ieder jaar treedt één lid af, die voor de volgende drie jaren niet herkiesbaar is.

Artikel 5

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden en ten hoogste zeven leden. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

Artikel 6

Met verwijzing naar art. 8 lid 6 van de statuten, is de penningmeester voor het beschikken over de tegoeden van de buurtschap tot een maximum bedrag van € 500,- zelfstandig bevoegd.

Artikel 7

De contributie wordt geheven per huisnummer. Betaling van de contributie kan contant of door middel van automatische incasso.

Artikel 8

Een ieder, zowel natuurlijke als rechtspersonen, kan donateur worden van de buurtschap. Hun bijdrage wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld. Donateurs hebben het recht naast de ledenvergaderingen, de door de Buurtschap georganiseerde activiteiten bij te wonen.

 Artikel 9

Tot een wijziging of aanvulling van dit reglement kan te allen tijde in een ledenvergadering worden besloten met een meerderheid van stemmen van de op die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

 

Aldus vastgesteld op de ledenvergadering van 16 maart 2017

 

De voorzitter,                                                                               De secretaris,

Ga naar boven